Měření

Měření ve školách jsou zaměřena na dvě hlavní oblasti:
- skupinová diagnostika studentských a žákovských kolektivů
- diagnostika učitelů, učitelek a jejich kolektivů

VNITŘNÍ EVALUACE ŠKOLY: STUDENTI A ŽÁCI 

Platnost výsledků: 1 rok (pak doporučujeme diagnostiku opakovat) 

Délka vstupního snímání: 25 - 40 minut
Počet slovních pojmů: 110 - 130

Všichni ředitelé škol jsou povinni svou školu pravidelně hodnotit. Pro sběr dat a podkladů pro závěrečné vyhodnocení a zprávu využívají různé metody a formy.  
Připravili jsme pro ně analytickou pomůcku: více o jejím použití zde.

 

UČITELKY A UČITELÉ

UčitelNázev: Profil učitelské skupiny a Profil učitele
Platnost výsledků: 3 měsíce až 1 rok (pak doporučujeme diagnostiku opakovat)
Délka vstupního snímání: 20 - 35 minut
Počet slovních pojmů: 120 - 130

Profilování učitelského sboru a samotných učitelů či učitelek je nejčastěji využíváno jako podklad pro další osobní rozvoj testovaného, nebo při výběru uchazečů do stávajícího učitelského kolektivu.
Podívejte se, jak vypadá úspěšné použití.

 

 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

Vnitřní evaluace školy

Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a je zaměřeno na:

 • cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, jejich reálnost a stupeň důležitosti,
 • posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech,
 • oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření,
 • účinnost opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení.

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy:

 • podmínky ke vzdělávání,
 • průběh vzdělávání,
 • podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání,
 • výsledky vzdělávání žáků a studentů,
 • řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

Bez vnitřní evaluace školy se neobejdete při zjišťování výchozích podmínek pro účinnou reformu školy.

Na jaké otázky vnitřní evaluace odpovídá?

 1. Atmosféra vztahů v učitelském sboru
 2. Efektivita učení jednotlivých předmětů vč. srovnání s normou v ČR
 3. Ohrožení rizikovými vlivy
 4. Silné a slabé stránky školy

Atmosféra vztahů zmapuje prostředí školy, mimoškolní prostředí žáků, učitele, vyučovací předměty, vedení a hodnocení výuky, nástroje řízení školy. I zde je zjednodušené srovnání s normou v ČR. Atmosféra vztahů navíc umí popsat situační modely a jejich projevy v konkrétních třídách nebo kolektivech. Díky tomu lze přesně pochopit některé kladné i záporné projevy tříd ve výuce a ve škole.

Efektivita učení odpoví na otázky, jak působí na efektivitu učení prostředí školy, učitelé, vyučovací předměty, vedení a hodnocení výuky , nástroje řízení školy, možnosti dalšího uplatnění v praxi. Škola navíc získá v těchto oblastech i srovnání s normou v ČR.

Ohrožení rizikovými jevy je velmi důležitá oblast. Její evaluace pomůže vedení školy, výchovným poradcům, školním psychologům, ale i řadovým učitelům odhalit příčiny a rizika vzniku nežádoucích jevů i před jejich plným projevením. Navíc výsledky pomáhají efektivně a hlavně účinně zacílit preventivní i nápravná opatření dříve, než se problém projeví naplno. Vnitřní evaluace školy pracuje s těmito oblastmi: prostředí školy, učitelé, vyučovací předměty, vedení a hodnocení výuky , nástroje řízení školy, možnosti dalšího uplatnění v praxi. I zde nechybí srovnání s normou ČR. Testy ukáží konkrétní třídy a konkrétní ohrožení konkrétními jevy. Přesné a tím pádem efektivní zmapování rizik je mocným nástrojem pro další práci v dané oblasti.

Silné a slabé stránky školy je jakýmsi celkovým, ale poměrně podrobným shrnutím naměřených hodnot a výsledků Vnitřní evaluace školy. Komplexní rozbor se pak stává skutečně přínosným pro další práci školy, nastavení nových modelů a pro cestu k dalším vylepšením. Celkové posouzení mapuje a analyzuje tyto aspekty: celkové hodnocení vyučovacích předmětů, postoje studentů k jednotlivým předmětům, efektivita učení v předmětech, detailní rozbory jednotlivých předmětů.

PŘÍKLAD: Úspěšné použití pomůcek Profil učitele a učitelské skupiny

Pan Novák nastoupil na místo ředitele základní školy z velké sídlištní školy, kde byl zástupce ředitele. Jeho nové působiště byla velká, plně organizovaná vesnická škola se dvěma třídami v ročníku a asi o 390 žácích. Jeho předchůdce byl zkušený pedagog, který ve funkci ředitele byl od počátku devadesátých let. Poslední léta už přesluhoval a jaksi se škole méně věnoval. Hlavně chtěl mít klid, takže realizoval jen to nejnutnější a o rozvoji nemohla být řeč. Zastaralé pomůcky a vybavení jaksi korespondovalo i s učitelským sborem. Nešlo o věk učitelů, ale o chuť cokoliv měnit. Nový ředitel si uvědomoval potřebu modernizace a zkvalitnění výuky a školy celkem. Mnoho žáků odcházelo na víceleté gymnázium nebo na jiné školy v blízkém městě. Tento trend navíc zesiloval. Nespokojenost zřizovatele – obce byla také stále větší.

Nový ředitel si uvědomoval, že klíčem k úspěšné revitalizaci školy budou, mimo jiné, lidé, tedy hlavně učitelé. Jenže, kde začít? Významným pomocníkem se mu stal produkt Profil učitelského sboru. Kompletně a hlavně komplexně mu ukázal silné, ale hlavně slabé stránky sboru jako celku i jednotlivců. Co však bylo nejcennější? Zmapování postojů a možnost předvídat reakce na realizaci zamýšlené reformy. Jeho další práce se i nadále podobala tanci v minovém poli, ale měl významnou pomoc – mapu a nápovědu v podobě snímku a výstupu z profilu učitelů. Pomáhala mu nejen postupovat kupředu, ale také se opírat o potřebné lidi ve svém týmu.