Školení a supervize

Supervize

Supervize je určena pro všechny poradce, kteří mají osvědčení jako odborní poradci produktu. Cílem supervize je prohlubování znalostí a vědomostí v práci s výstupy produktu.

Základní pravidla pro supervizní setkání

 • cílem účastníka supervize je aktivně zdokonalovat svoji dovednost při práci s výsledky diagnostiky
 • pracovním materiálem jsou odkonzultované slepé výstupy účastníka supervize
 • celková pracovní dotace je 8 hodin
 • setkání je vedeno 1 supervizorem

Obsah

 • čtení a interpretace výstupů účastníky
 • spojování jednotlivých parametrů do celku
 • jednotlivé kazuistiky

Nejbližší supervize budou v termínech:

 • aktuálně nejsou vypsány termíny

V případě zájmu pište na email info@barvyskoly.cz nebo volejte na telefon +420 595 136 948.

Školení

Produktový výcvik Vnitřní evaluace školy

Cíl výcviku:

Osvojení si základních pojmů a principů interpretace školní evaluace a auto-evaluace pomocí produktu Vnitřní evaluace školy. Získání informací a dovedností pro tvorbu strategického plánu případných změn v konkrétní škole.

Obsah výcviku:

 • Postoje žáků i učitelů ke škole, vyučovaným předmětům, stylům výuky, apod.
 • atmosféra vztahů ve škole,
 • atmosféra vztahů v jednotlivých třídách,
 • atmosféra vztahů v jednotlivých předmětů.
 • vzájemné vztahy mezi vedením školy, učiteli a žáky.
 • Efektivitu učení v jednotlivých předmětech.
 • Nejefektivněji vyučované předměty.
 • Silné a slabé stránky jednotlivých vyučovaných předmětů.
 • Míru ohrožení školy a jednotlivých tříd vznikem závislostí na návykových látkách
 • Míru ohrožení agresivním chováním ve třídách i na celé škole.
 • Zjištění silných a slabých stránek školy, vymezení závažných rizik.
 • Celkový stav v němž se škola právě nachází.
 • Srovnání tříd v rámci školy
 • Srovnání školy a tříd s ostatními školami v kraji i ČR

Získáte:

 • modelové příklady použití produktu
 • profesionální výklad lektorského týmu
 • velké množství praktických informací
 • osvědčení určené k možnosti samostatně používat produkt a možnost konzultací VEŠ na školách

Délka výcviku: 2 dny

Termín: 19.-20.4.2012, místo bude stanoveno dle zájmu účastníků

Místo: Ostrava/ Praha dle harmonogramu

Cena výcviku: 2500,- Kč bez DPH

Lektoři:

Jiří Šimonek sen. Promovaný psycholog, Mgr. Taťána Bagári, Mgr. Bohdana Fialová. Mgr. Marie Šťastná, Mgr. René Hůlek, PhDr. Renata Hajná PhD, Mgr. Karel Opravil, Mgr. Jiří Halda

V případě zájmu pište na email info@barvyskoly.cz nebo volejte na telefon +420 595 136 948.